09.10.2018 - Новости

30 европски видео игри поддржани со 3.719.720 €

Излегоа резултатите од последниот повик за „Развој за видео игри“ на МЕДИА.  30 видео игри од 12 европски земји добија вкупна поддршка од  3.719.720 €. 

Германија доби поддршка за 7 видео игри, додека Полска, Норвешка и Шпанија по 3 видео игри. Сите компании, нивните проекти и точниот буџет може да ги проверите на  https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/selection-results/support-for-development-of-european-video-games-2018_en