Oтворени повици

13.10.2023

Пазари и Вмрежување

Број на повик: Markets and Networking (CREA-MEDIA-2024-FILMOVE) (претходно познат како Селективна поддршка за дистрибуција) Поддршката за активноста на Пазари и Вмрежување  е наменета за да се зајакне промоцијата на европските содржини на глобалниот пазар и да се поттикне соработката меѓу сите делови од синџирот на аудиовизуелни вредности за ко-креација и промоција на европски аудиовизуелни дела. Кој може […]

13.10.2023

Филмови во Движење 2024

Број на повик: Films on the Move (CREA-MEDIA-2024-FILMOVE) (претходно познат како Селективна поддршка за дистрибуција) Поддршката за активноста на Филмови во движење е намената за широката дистрибуција на неодамнешни ненационални европски филмови, охрабрувајќи ги агентите за продажба и дистрибутерите во кино салите да инвестираат во промоција и соодветна дистрибуција на ненационални европски филмови. Кој може да […]

13.10.2023

Европски ВОД Мрежи и Оператори 2024

линк: European VOD networks and operators (CREA-MEDIA-2024-VODNET) Оваа година Европската комисија, во рамките на Програмата „Креативна Европа 2021 – 2027“- МЕДИА, го објави Повикот за проекти на европски ВОД мрежи и оператори за 2023 година, со краен рок за поднесување на електронски апликации до 9 април 2024 година. Европски ВОД мрежи и оператори e поддршка наменета […]

13.10.2023

Развој на видео игри и VR/AR содржина

Линк: Video Game and Immersive content development (CREA-MEDIA-2024-DEVVGIM) Повикот за развој на видео игри и VR/AR содржина e поддршка насочена кон зголемување на капацитетот на европските продуценти на видео игри, VR/AR студија и аудиовизуелни продуцентски куќи за развој на видео игри и интерактивни виртуелни искуства што имаат потенцијал да допрат до меѓународната публика. Оваа поддршка има […]

13.10.2023

ТВ и Онлајн содржина 2024

Линк: TV and online content (CREA-MEDIA-2024-TVONLINE) Повикот ТВ и онлајн содржина е поддршка насочена кон зголемување на капацитетите на аудиовизуелните продуценти за развој и продукција на проекти со значителен потенцијал да циркулираат низ Европа и пошироко, преку поттикнување на европски и меѓународни копродукции од телевизискиот и онлајн сектор.  Оваа поддршка има за цел: Да ја […]

12.10.2023

Иновативни алатки и Бизнис модели 2024

Линк: Innovative tools and business models (CREA-MEDIA-2024-INNOVBUSMOD) Иновативни Алатки и Бизнис Модели е поддршка насочена кон поттикнување на развојот и/или проширувањето на иновативните алатки и деловни модели за поголема видливост и достапност до публиката, како и разновидност на европските дела во дигиталната ера и/или конкурентноста и/или процесот на позеленување на европската аудиовизуелна индустрија. Целта на овој повик […]

12.10.2023

Европски Развој на Групни Проекти 2024

Линк:European slate development (CREA-MEDIA-2024-DEVSLATE) Европски развој на групни проекти е поддршка насочена кон поттикнување на конкурентноста на европските независни продуцентски куќи и зголемување на нивната економска вредност на пазарот.  Целта на овој повик е да се зголеми капацитетот на продуцентите за развој на проекти со висок потенцијал за циркулирација низ Европа и надвор од неа, […]

12.10.2023

Мрежа на Европски Фестивали

Број на повикот:   CREA-MEDIA-2024-FESTNET Мрежа на европски фестивали е поддршка намената за координирани и колаборативни активности помеѓу европските аудиовизуелни фестивали, со цел да се зголеми интересот на публиката за европски филмски и аудиовизуелни содржини и да се промовира нивната циркулација и видливост. Кој може да аплицира? На повикот Мрежа на европски фестивали можат да се пријават […]

31.01.2023

Развој на публика и филмска едукација

Рок на аплицрање: 30 март 2023 | 17:00ч.

23.01.2023

Европски филмски фестивали

Рок за апилицирање: 9 март 2023 | 17:00ч.