Публикации

Тренинзи 2018-2020

Improving the skills of talented European professionals is a
core objective of the Creative Europe MEDIA programme
of the European Union. The following training courses are
all funded by Creative Europe MEDIA and differ in costs,
format, length and target group. They take place at various
sites all over Europe and beyond.

Брошура

Маркети 2019

Improving the access to markets for professionals of
the European audiovisual industry is a core objective
of the Creative Europe MEDIA programme of the
European Union.

Брошура

Креативна Европа 2020

Работната програма за 2020-та година на Креативна Европа МЕДИА со вкупен буџет од 1.46 милјарди евра

МЕДИА во кратки црти

МЕДИА Деск МК изработи брошура наменета за сите кои сакаат да се информираат за програмата Креативна Европа МЕДИА.

Превземете ја броушурата.

Извештај: европски филмски фондови

Извештај на Европската аудиовизуелна опсерваторија објавен на 20.06.2019 нарачан од Европската Комисија со поддршка од Креативна Европа МЕДИА за критериумите на европските филмски фондови за финансирање на филм.

Соработка помеѓу филмски фестивали

Соработка помеѓу филмски феситвали