09.02.2022 - Oтворени повици

Мрежа на европски фестивали

Број на повикот:   CREA-MEDIA-2022-FESTNET

Мрежа на европски фестивали е поддршка намената за координирани и колаборативни активности помеѓу европските аудиовизуелни фестивали, со цел да се зголеми интересот на публиката за европски филмски и аудиовизуелни содржини и да се промовира нивната циркулација и видливост.

Кој може да аплицира?

На повикот Мрежа на европски фестивали можат да се пријават субјекти кои се:

 • регистрирани како правни лица (јавни или приватни тела).
 • регистрирани во држава која е дел од Креативна Европа (држави членки на Европската Унија, држави кои се дел од Европската економска област и држави кои не се дел од Европската Унија, но се членки на програмата Креативна Европа – целата листа е достапна на следниот линк);
 • апликантите мора да бидат подобни субјекти кои организираат аудиовизуелни фестивали во земјите кои учествуваат во делот МЕДИА:
  • На повикот можат да аплицираат филмски и аудиовизуелни фестивали чиишто програми имаат јасна кураторска, регулативна и селективна процедура
  • Каде 50% од програмата ја сочинуваат европски филмови и аудиовизуелни дела од земјите кои се дел од потпрограмата МЕДИА.
Очекувани резултати:
 • Зајакнување на соработката меѓу европските аудиовизуелни фестивали, членови на мрежата, што прикажуваат значителен дел европски филмови и аудиовизуелни дела преку координирани/заеднички активности насочени кон проширување и обновување на публиката.
 • Зголемување на влијанието на европските аудиовизуелни фестивали со цел да се зајакне промоцијата, дистрибуцијата и циркулацијата на европски филмови и аудиовизуелни дела до пошироката публика низ Европа.
 • Поттикнување на размена на знаења и модели на најдобри практики за соработка меѓу фестивалите преку координирани/заеднички активности насочени кон проширување и обновување на публиката.
Поддршката е достапна за:   
 • Спроведување на координирани и заеднички активности кои имаат за цел да го прошират развојот на публиката и интересот за европски филмови и аудиовизуелни дела.
 • Спроведување активности поврзани со нејзиниот одржлив структуриран развој (на пр. настани за соработка; споделување на знаење и информации; комуникација меѓу членовите).
 • Aктивности кои промовираат одржливи и еколошки одговорни практики.
 Достапно финансирање

Максималниот износ на кофинансирање изнесува 90% од вкупниот буџет на проектот. Времетраењето на проектите во рамките на овој повик не треба да е подолго од 24 месеци.

Подетални информации за повикот Мрежа на европски фестивали можете да најдете на следниот линк.

Апликацијата се пополнува и се доставува онлајн преку Порталот за финансирање и можности за тендери (FTOP) на Европската комисија, во согласност со крајниот рок.

За повеќе информации поврзани со Повикот можете да се обратите до Одделението за Креативна Европа на ЕУ – Потпрограма МЕДИА при Агенција за филм на Република Северна Македонија.

Е-пошта: media@ced.mk
Е- пошта: mirchevska.ivana@filmagency.gov.mk
ул. 8 Март бр. 4, 1000 Скопје, Северна Македонија
тел. +389 2 3224 100 / факс. +389 2 3224 111
www.filmagency.gov.mk